Over Beweging 3.0

Zorg met aandacht

Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg). Wij bieden wijk- en  gespecialiseerde verpleging bij u thuis, (tijdelijk) verblijf en zorg met en zonder behandeling in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen en revalidatiezorg.

Daarnaast zijn Welzijnsorganisatie Welzin en Leef3.nu belangrijke activiteiten van Beweging 3.0. Welzin biedt dagbesteding, buurtbemiddeling, maatschappelijk werk en begeleiding aan mensen die thuis wonen. Leef3.nu levert particuliere diensten en producten waarmee mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Missie

Beweging 3.0 ziet het als haar missie om het leven van bewoners en cliënten en het werk van haar medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken. Aangenaam leven betekent: betaalbare zorg van goede kwaliteit leveren die aansluit bij wat voor de bewoner en cliënt belangrijk is. Daarbij willen wij optimaal gebruik maken van het sociale netwerk van de bewoner en cliënt en ondersteuning en zorg bieden die bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid (waar mogelijk) en de kwaliteit van leven. Aangenaam werken betekent dat de ondersteuning en zorg wordt gegeven door professionals die met hart, ziel en aandacht werken. Zij weten de verbindingen te leggen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en – als dat niet meer gaat – samen te werken met anderen om tot een optimale woonleefsituatie te komen. Goede zorg, welzijn en welbevinden staan daarbij centraal.

Kernwaarden

De cultuur van Beweging 3.0 is gebaseerd op twee kernwaarden: betrokken en professioneel.

  • Betrokken: bewoners en cliënten worden gekend, gehoord en gezien en medewerkers denken creatief met hen mee om samen een antwoord te zoeken op vragen die zij hebben.
  • Professioneel: de organisatie werkt met goed opgeleide medewerkers die weten wat ze doen en hoe zij hun professionele kennis en deskundigheid kunnen inzetten. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en delen hun kennis met collega’s om samen de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren.

Lees verder in ons meerjarenbeleid: Zorg met aandacht.

Feiten en cijfers

2700 Medewerkers
1700 Vrijwilligers
13 Locaties
1900 Cliënten wijkverpleging
1200 Bewoners zorglocaties
8.1 Gemiddeld waarderingscijfer

Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) bestuurt de organisatie en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Vanuit de visie op zorg en de waarden ‘betrokken en professioneel’ geeft de RvB richting aan de ontwikkelingen en stuurt zij op resultaten. Over het beleid en het handelen legt zij intern verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Links: Micha van Akkeren RC, lid
Rechts: Ageeth Ouwehand, voorzitter

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij geeft de Raad van Bestuur advies waarbij de focus ligt op de maatschappelijke rol en betekenis van Beweging 3.0. Dit doet de RvT vanuit het publieke belang en namens alle stakeholders binnen de kaders van statuten en reglementen. Daarmee draagt zij bij aan het maatschappelijke vertrouwen in Beweging 3.0.

 

Van links naar rechts:

Mariken Govaert
Aad Koster, voorzitter
Pink van Veen
Jos van Rooijen, vicevoorzitter
Minke van Steenis

Relevante documenten

Verantwoording

Jaarverslagen

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor bewoners en cliënten

Beloningssysteem

Voor het bepalen van het bezoldigingsbedrag voor de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hanteert Beweging 3.0 de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (BBZ). De wettelijke norm vanuit de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) wordt hierbij niet overschreden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zorg met verblijf
Algemene voorwaarden zorg zonder verblijf

Informatiebrochure BOPZ (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen)

 

ANBI-status

Beweging 3.0 heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling, de zogenoemde ANBI-status en geniet hierdoor belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur van Beweging 3.0. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. Hieronder vindt u belangrijke gegevens in het kader van de ANBI-status:

Statutaire naam:  Stichting Beweging 3.0

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32134360

RSIN-nummer: 8176.39.895

Doelstelling

Stichting Beweging 3.0 heeft ten doel om op algemene grondslag bij te dragen aan de kwaliteit van leven van kwetsbare, veelal oudere, mensen met een zorg-, hulp- en/of ondersteuningsvraag. De stichting doet dit onder meer door zorg en voorzieningen te (doen) bieden, waaronder begrepen verzorging, verpleging, ondersteunende en activerende begeleiding en behandeling, zowel intramuraal als in de thuissituatie. Daarnaast biedt de stichting o.a. in samenwerking met stichting Welzin welzijnsactiviteiten en andere vormen van maatschappelijke dienstverlening.

Contactgegevens, samenstelling van het bestuur, beleid en financiële gegevens vindt u op de website.

Medezeggenschap

Ondernemingsraad

Binnen Beweging 3.0 zijn er twee afzonderlijke ondernemersraden:

  • OR Beweging 3.0
  • OR WELZIN

Deze Ondernemingsraden behartigen de belangen van de medewerkers van Beweging 3.0 en Welzin met als doel: het prettig werken in een sterke, gezonde organisatie waar de cliënt/bewoner centraal staat. Om dit te bereiken worden zowel de OR van Beweging 3.0 als de OR van Welzin actief (en waar nodig in een vroeg stadium) betrokken bij veranderingsprocessen in de organisatie. De Ondernemingsraden behandelen alle zaken die spelen op concernniveau (tactisch en operationeel) en bij die locaties, teams wijkverpleging en/of Welzin waar zaken impact hebben op de medewerkers. Daarbij hanteren ze een open en kritische houding.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de OR van Beweging 3.0 of de OR van WELZIN.

Verpleegkundige Raad

De verpleegkundige Raad (VR) vertegenwoordigt de verpleegkundigen en verzorgenden van Beweging 3.0 en heeft als doel hun werkomgeving te verbeteren om de beste zorg te kunnen leveren aan de bewoners en cliënten. Zij hebben drie speerpunten:

  1. landelijke ontwikkelingen van het verpleegkundig vak van buiten de organisatie naar binnen halen.
  2. invloed uitoefenen op het zorgbeleid door bij de Raad van Bestuur aan tafel te zitten en gevraagd en ongevraagd advies te geven;
  3. verpleegkundigen en verzorgenden stimuleren om hun leiderschap te tonen en zo invloed uit te oefenen op de kwaliteit van zorg

Voor meer informatie of het leveren van input kunt u contact opnemen met de Verpleegkundige Raad van Beweging 3.0.

De Cliëntenraad houdt uw belangen in het oog

Beweging 3.0 wil de zorg steeds beter maken. Daar spant zij zich maximaal voor in. Om de belangen van bewoners en cliënten daarbij zo goed mogelijk te vertegenwoordigen zijn er cliëntenraden. Zij worden betrokken bij de plannen en geven hierover onafhankelijk advies aan de team- en clustermanagers van de organisatie. De cliëntenraad denkt mee over zaken die gaan over kwaliteit van leven en het welzijn van de bewoners en cliënten. De raden komen met suggesties en adviezen voor verbetering bij thema’s als familieparticipatie, eten en drinken, nieuwbouw, verbouw en zorgtechnologie.

Wettelijke basis

De cliëntenraden hebben een wettelijke basis: de Wet Medezeggenschap voor Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet geeft de cliëntenraden gevraagd en ongevraagd adviesrecht voor vrijwel alle belangrijke besluiten die de leiding van de zorginstelling wil nemen. Dat betekent dat de cliëntenraad rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de besluitvorming van de zorginstelling. Dit is belangrijk, omdat cliënten vaak zelf niet (meer) in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Als cliënt heeft u via de cliëntenraad invloed op de zorg- en dienstverlening van Beweging 3.0.

Wijkverpleging en locaties eigen cliëntenraad

De cliënten van de wijkverpleging en elke locatie hebben een eigen cliëntenraad. In de raden zitten (vertegenwoordigers van) bewoners of (ex)cliënten, mensen die nauw betrokken zijn bij de locatie en personen vanuit het bedrijfsleven of de overheid met een bepaalde (ervarings)deskundigheid. De cliëntenraden bekijken of beleid, procedures en de informatieverstrekking hierover in het belang zijn van de cliënt en bewoner. Het is daarom wenselijk de raden vroegtijdig te betrekken bij in- en externe ontwikkelingen.

Wij zijn nog op zoek naar leden voor onze Cliëntenraad Wijkverpleging. Bekijk hier de vacature.

Centraal Platform Medezeggenschap

Onderwerpen die de wijkverpleging en/of locatie overstijgen worden in het Centraal Platform Medezeggenschap (CPM) besproken. Van alle cliëntenraden zit er één vertegenwoordiger in het CPM. Het platform is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en beslist mee over het beleid van de gehele organisatie. Daarnaast geeft het CPM gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies over belangrijke onderwerpen die een groot deel van de bewoners en cliënten raken.

Contact of deelname

Zijn er onderwerpen die u voor wilt leggen, zoals tips om het leven op uw locatie aangenamer te maken of de zorg thuis te verbeteren? Of lijkt u het leuk om deel te nemen aan de cliëntenraad en uw ervaring in te brengen? Neem dan contact op met de secretaris van de Cliëntenraad of zoek contact met de cliëntenraad van de locatie  waar u aan verbonden bent of de cliëntenraad wijkverpleging. Of vraag of een van de leden contact met u opneemt. Heeft u persoonlijke verbeterpunten? Neem dan contact op met de zorgmedewerkers.

 

Compliment, suggestie of klacht

Bij Beweging 3.0 proberen wij met onze zorg of dienstverlening zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Bent u tevreden? Dan horen we dat natuurlijk graag. We willen het ook graag weten als wij onze zorg en dienstverlening kunnen verbeteren. De snelste manier om uw wensen kenbaar te maken is door in gesprek te gaan met onze medewerkers zodat u samen kunt zoeken naar een oplossing. We willen geen signalen missen en vinden het fijn als u met ons meedenkt. Daardoor kunnen we onze kwaliteit verder verbeteren. Daarnaast kunt u uw ervaringen delen via Zorgkaart Nederland.

Klachtenbemiddelaars

Leidt het gesprek met medewerkers niet tot een oplossing of wilt u uw ervaring bespreken met iemand die niet direct betrokken is? Onze onafhankelijke klachtenbemiddelaars bieden een luisterend oor en bemiddelen bij het vinden van een passende oplossing waar alle betrokkenen mee verder kunnen. Daarbij doet de bemiddelaar geen uitspraak over wie gelijk heeft. De klachtenbemiddelaar is niet in dienst van Beweging 3.0 en behandelt uw klacht vertrouwelijk. De klachtenbemiddelaar rapporteert anoniem aan de Raad van Bestuur over alle gemelde klachten met als doel de zorg verder te verbeteren.
U kunt onze onafhankelijke klachtenbemiddelaars telefonisch of per mail bereiken:

Mariëlla Swart (Amersfoort), bereikbaar via 06 46 39 20 75 of klachten@beweging3.nl
Gabrielle Bos (buiten Amersfoort), bereikbaar via 06 53 13 22 69 of klachten@beweging3.nl

Als u er niet uitkomt

Bent u niet tevreden over de bemiddeling of komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Raad van Bestuur van Beweging 3.0. Zij laten de klacht onderzoeken en geven een schriftelijke reactie. Bent u niet tevreden over de uitspraak van de Raad van Bestuur? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Daar zijn kosten aan verbonden. Meer informatie vindt u op hun website.

Meer weten?

Als u dit wenst, dan kunt u de klachtenregeling hier nalezen. Heeft u vragen of een klacht over een factuur? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via 033 469 20 20.

Perscontacten

Wilt u als redactie of journalist meer weten over Bewging 3.0? Dan vindt u hier meer informatie.